top of page

Storno podmínky

Kurz klidná mysl & Klidná mysl pro firmy, školy a organizace

 

 1. Úvodní stanovení

  1. Robert Ach-Hübner , IČO: 14063921, DIČ: CZ9010314104, trvalé bydliště Kamenná 199/25, 639 00, Brno – Štýřice, vydává tyto produktové podmínky Kurz klidná mysl & Klidná mysl pro firmy, školy a organizace, které („Produktové podmínky”), upravují další podmínky používání tohoto kurzu.

  2. Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.pribehyradosti.cz/

 2. Definice některých použitých pojmů

  1. Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

  2. Kurz klidná mysl – Probíhá v předen stanovený čas ve skupině lidí. Jeho absolvování nabízím za úplatu. Uživatel – osoba, která si tento kurz zaplatí a využívá tak služby (kurz klidná mysl)

  3.   Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

 3. Popis služby

  1. Služba poskytována Robertem Ach-Hübnerem, probíhá na fyzickém místě, které si pronajímám. Náplň kurzu je podrobně rozepsaná na stránkách  https://www.pribehyradosti.cz/. To celé je úplatné.

  2. Robert Ach-Hübner zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu. Materiály (pracovní listy, sešit audionahrávky) lze stáhnout. 

 4. Registrace uživatele

  1. Uživatelé jsou povinni se před začátkem kurzu zaregistrovat prostřednictvím svého účtu prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do elektronického systému.

  2.  Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání systému a návštěvě kurzu.

  3. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

  4. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

 5. Platební podmínky

  1. Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem, a to převodem, a to převodem na bankovní účet.

  2. Cena Služeb je v systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

 6. Reklamace

  1. Robert Ach-Hübner přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese hubner.robert@gmail.com.

 7. Odstoupení od smlouvy, garantce vrácení peněz

  1. Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Robert Ach-Hübner zpřístupnil Službu Uživateli. Ke zpřístupnění Služby ze strany Robert Ach-Hübner dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Robert Ach-Hübner či na účet platební brány. V tuto chvíli dostane Uživatel oprávnění k využití kurzu. (Získá informace před začátkem kurzu a také všechny materiály v jeho průběhu). Zároveň po zaplacení má Uživatel místo na kurzu, v termínu, který si zvolil. Samotný kurz pak zažíná v předem známém termínu. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy tato Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

  2. Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve stanové lhůtě (viz níže) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Robert Ach-Hübner prostřednictvím emailu hubner.robert@gmail.com.

  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Robert Ach-Hübner vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku dle Stanovené lhůty (bod 7.4.). Vrácení plateb proběhne ze strany Robert Ach-Hübner bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

  4. Stanovená lhůta pro odstoupení od smlouvy

 • Více jak 14 dní před začátkem kurzu vrací Robert Ach-Hübner Uživateli 50% kurzovného (částky platby).

 • 14 dní a méně do začátku kurzu nevrací Robert Ach-Hübner Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si ale za sebe může najít náhradu.

 • V průběhu kurzu (tj. poté, co proběhne první setkání) nevrací Robert Ach-Hübner Uživateli kurzovné (žádnou platbu). Uživatel si za sebe nemůže nalézt náhrad.

8.  Ochrana duševního vlastnictví

 1. Veškerý obsah tohoto kurzu Robert Ach-Hübner je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Robert Ach-Hübner, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. 

 2. Uživateli nesmí používat tento obsah Robert Ach-Hübner nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento obsah Robert Ach-Hübner nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Robert Ach-Hübner.

9. Mimosoudní řešení sporu

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

 1.Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 25. 1. 2023. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti     těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím třech (3) dnů ode dne oznámení změny.

Individuální konzultace

 1. Úvodní stanovení

  1. Robert Ach-Hübner , IČO: 14063921, DIČ: CZ9010314104, trvalé bydliště Kamenná 199/25, 639 00, Brno – Štýřice, vydává tyto produktové podmínky individuální setkání, které („Produktové podmínky”), upravují další podmínky používání tohoto kurzu.

  2. Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.pribehyradosti.cz/

 2. Reklamace

  1. Robert Ach-Hübner přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese hubner.robert@gmail.com nebo telefonicky na tel. 732611178

 3. Odstoupení od smlouvy, garantce vrácení peněz

  1. v případě reklamace nebo zrušení individuálního setkání více jak 24 h před jeho uskutečněním, (den, hodina a místo je předem stanoveno společnou domluvou). Má uživatel právo no vrácení 100% úhrady (částka platby).

  2. V případě reklamace nebo zrušení individuálního setkání méně než 24 h před jeho uskutečněním.  Uživateli bude vráceno pouze 50% úhrady (částka platby).

bottom of page